Gedragscode

Gedragscode

Wij willen graag dat de cliënten aan wie Zorgende hand Rotterdam thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier hun werk doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat, is hiervoor doorslaggevend. In deze notitie wordt beschreven wat Zorgende hand Rotterdam in dat verband van een ieder verwacht.

Inleiding

Inleiding

Dit gedragscode hebben wij opgesteld om een plezierige werk, leer en zorgomgeving te creëren. Om transparant te kunnen zijn over ons gedragscode, is deze gedragscode publiekelijk gemaakt door op onze website te openbaren. Zo kunnen onze cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners zich ten alle tijden inlezen. Daarnaast zal aan alle medewerkers en cliënten van Zorgende hand Rotterdam een exemplaar van de gedragscode worden uitgereikt. Alle medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners dienen zich aan deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens de organisatie.

Wanneer er situaties ontstaan waarbij er meningsverschillen zijn over de normen en waarden, die in deze gedragscode vermeld staan, kunnen deze altijd besproken worden met de direct leidinggevende, een vertrouwensarts van de Arbodienst of bij de klachtenfunctionaris.

De doelen van deze gedragscode zijn:

  • Het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie in algemene zin, (seksuele) intimidatie;
  • Het goede imago van onze organisatie bewaken en houden;
  • Het gezien worden als een goede werkgever, waardoor de onderneming gemakkelijker nieuw personeel aantrekt;
  • Het beschermen van de werknemer.

Hierbij komen de volgende uitgangspunten naar voren:

  • Integriteit
  • Respect
  • Loyaliteit

Status

Status

Deze gedragscode is uitgewerkt op basis van een aantal wettelijke bepalingen. Deze gedragscode ontleent hieraan een wettelijke status. De regels die hier in deze gedragscode beschreven staan, zijn gebaseerd op de actuele CAO – VVT, de Arbowet, artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en artikelen uit het Wetboek van Strafrecht.

Reikwijdte

Reikwijdte

Deze gedragscode is bedoeld voor alle medewerkers, stagiaires, leerlingen, cliënten en samenwerkingspartijen. Voor alle partijen is deze gedragscode inzichtelijk.

1. Respect en gelijkwaardigheid

1. Respect en gelijkwaardigheid

Zorgende hand Rotterdam vindt het belangrijk dat haar cliënten hun leven zoveel mogelijk op een door hen gewenste manier vorm kunnen geven. De medewerkers zullen de cliënten vanuit hun deskundigheid daarbij ondersteunen. Samen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar overeenstemming met respect voor de keuzes die daarbij worden gemaakt.

Cliëntgericht, belevingsgericht en efficiënt werken is de uitgangspunt van Zorgende hand Rotterdam. De medewerkers hebben het doel om de cliënten zelfredzaam te maken, door op eigen kracht te zetten in hoeverre dat haalbaar is. Deze werkwijze wordt regelmatig besproken tijdens het teamoverleg, komt aan de orde in opleidingen en cursussen en gedurende evaluatie- en functioneringsgesprekken wordt bekeken of het naar behoren wordt uitgevoerd of dat verbetering nodig is.

Anders gesteld, vraaggericht en belevingsgericht werken is typerend voor Zorgende hand Rotterdam. Er is dan veel mogelijk, ook in de wijze waarop er met elkaar wordt omgegaan. Echter, elke vrijheid heeft zijn grenzen. Dat geldt ook voor omgangsvormen. Als iemand zich niet houdt aan deze regels, dan kunnen maatregelen worden genomen. Dit zou in uitzonderlijke situaties zelfs kunnen leiden tot ontslag (medewerker) of beëindiging van de zorgovereenkomst (cliënt).

Om misverstanden te voorkomen en om te laten zien dat Zorgende hand Rotterdam hecht aan bepaalde normen en waarden, volgt onderstaand een beschrijving van hetgeen uitdrukkelijk verboden is. Met deze richtlijnen worden de grenzen van toelaatbaar gedrag aangegeven.

1.1. Discriminatie

1.1. Discriminatie

Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond ook, is niet toegestaan. Indien dit regel wordt overtreden, dan zal diegene hierop aangesproken worden. Als er een klacht hieruit volgt, dan wordt de klacht in behandeling genomen volgens de klachtenprocedure.

1.2. Intimidatie

1.2. Intimidatie

Schelden, discriminerende taal uiten of met grote stemverheffing spreken, is verboden. Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Verder is handtastelijkheid verboden, evenals het lastig vallen. In dat verband kan gedacht worden aan het voortdurend telefoneren, of het bovenmatig sturen van sms’jes of e-mails. Indien dit regel wordt overtreden, dan zal diegene hierop aangesproken worden. Als er een klacht hieruit volgt, dan wordt de klacht in behandeling genomen volgens de klachtenprocedure.

1.3. Seksuele intimidatie

1.3. Seksuele intimidatie

Elke ongewenste seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat door degene(n), die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaring, is verboden. Indien dit regel wordt overtreden, dan zal diegene hierop aangesproken worden. Als er een klacht hieruit volgt, dan wordt de klacht in behandeling genomen volgens de klachtenprocedure.

2. Belangenverstrengeling

2. Belangen-verstrengeling

Elke handeling die vermenging van zakelijke- en privébelangen kan veroorzaken, dient vermeden te worden om belangenverstrengeling te voorkomen. Deze regel houdt in dat, zonder persoonlijk belang, betrouwbaar en professioneel moet worden gehandeld. Indien dit regel wordt overtreden, dan zal diegene hierop aangesproken worden. Als een gesprek weinig tot geen effect heeft om diegene te weerhouden om dit regel te overtreden, dan zal er overgegaan worden naar een waarschuwing of ontslag.

3. Diefstal

3. Diefstal

Alle cliënten worden tijdens de anamnese geadviseerd om alle waardevolle spullen weg te zetten in een kamer wat op slot kan en waar de medewerker niet kan binnentreden. In geval van diefstal van bedrijfseigendommen of eigendommen van cliënten dient er melding te worden gedaan bij de direct leidinggevende. Intern zal dit onderzocht worden door de klachtenfunctionaris of er daadwerkelijk een betrouwbaar aanwijzing is. De betrokken partijen worden uitgenodigd op een gesprek en er zal gezocht worden naar een passend oplossing. Indien er voldoende aanwijzingen van een diefstal zijn en geen passend oplossing mogelijk is, dan wordt er aangifte gedaan en er volgt een politieonderzoek. Indien de cliënt bestolen is, dan doet de cliënt of de contactpersoon de aangifte. Indien er sprake is van diefstal bedrijfseigendommen, dan doet de directie de aangifte. Tijdens het onderzoek wordt de medewerker op non-actief gezet, in eerste instantie voor de duur van drie weken. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden welke maatregelen worden genomen.

4. Kleding

4. Kleding

Tijdens het werk bij Zorgende hand Rotterdam zijn er kledingvoorschriften waaraan de medewerkers moeten voldoen. Je bent het visitekaartje van het bedrijf. Tijdens het werk is het niet toegestaan om aanstootgevende en schaarse kleding te dragen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich kleden, passend en representatief voor de functie. Dit houdt in dat men schone en niet versleten kleding draagt. Ook is het van belang om kleding te dragen is wat veiligheid biedt voor de medewerker, zoals het handteren van veiligheidsnormen van schoeisel in de zorg.

5. Overige gedragsregels

5. Overige gedragsregels

Verder gelden voor medewerkers als zij bij cliënten werkzaam zijn de volgende gedragsregels:

  • Het is verboden te roken, tenzij je dit in je pauze in het buitenlucht doet;
  • Het is verboden drugs mee te nemen of te gebruiken tijdens je werkuren en je moet minstens 8 uur drugsvrij zijn, vòòr je start met je werkzaamheden;
  • Met een slag-, steek- of vuurwapen of alles wat als zodanig kan dienen, mag de woning van een cliënt en kantoor niet worden betreden.

6. Cliënten

6. Cliënten

Wanneer een medewerker van Zorgende hand Rotterdam bij of door een cliënt wordt geconfronteerd met seksuele, intimidatie, discriminatie, racisme, agressie of een andere vorm van intimidatie heeft hij/zij het recht de werkzaamheden bij deze cliënt onmiddellijk te onderbreken zonder dat dit een dringende reden voor ontslag in de zin van artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek oplevert. Tevens dient dit, wanneer hier sprake van is, te worden gemeld bij de direct leidinggevende of de klachtenfunctionaris. De medewerker heeft het recht om opnieuw inroostering bij de betrokken cliënten te weigeren, wanneer melding is gemaakt van één van bovenstaande punten.

7. Klachtenbehandeling

7. Klachten-behandeling

Indien cliënten, contactpersonen van cliënten en medewerkers klachten hebben, dan kunnen de betrokkenen eerst proberen onderling bespreekbaar te maken. Als dit niet kan, of de klacht is niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de leidinggevende. Verder is het mogelijk een klacht te bespreken met de klachtenfunctionaris. Deze biedt vanuit een onafhankelijke positie ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen en kan bemiddelen. Indien dit niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kan een extern klachtenfunctionaris ingeschakeld worden die second opinion zal geven. Zie voor nader informatie ook de klachtenprocedure.

8. Procedures

8. Procedures

Vanzelfsprekend worden klachten volgens de daarvoor geldende procedures behandeld. Ook deze procedures zijn gebaseerd op bepaalde normen en waarden. Zodra een procedure wordt gestart, zullen alle betrokkenen op de hoogte worden gehouden van de gang van zaken.

Zorgende hand Rotterdam vindt het belangrijk transparant te zijn met inachtneming van het privacyreglement. Hoor- en wederhoor zullen altijd worden toegepast. Dit betekent dat de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft, zullen worden uitgenodigd voor één of meer gesprekken. Van deze gesprekken zal altijd een schriftelijk verslag worden gemaakt. Dergelijk overleg kan bijvoorbeeld leiden tot afspraken over gedragsregels en hoe de toepassing ervan wordt getoetst. Eventuele maatregelen zullen ook altijd in verhouding (proportioneel) moeten zijn met de ernst van de situatie. Overplaatsing, een officiële waarschuwing en ontslag zijn maatregelen die met betrekking tot medewerkers niettemin kunnen worden genomen als een klacht daartoe aanleiding geeft.

Met cliënten en hun relaties kunnen bepaalde gedragsregels worden afgesproken. En hoewel het goed hulpverlenerschap als uitgangspunt voor Zorgende hand Rotterdam leidend is, behoudt Zorgende hand Rotterdam zich het recht voor onder bepaalde omstandigheden de zorgovereenkomst met de cliënt te beëindigen. Een niet correcte bejegening van medewerkers kan daarvoor als reden gelden.

Het besluit om maatregelen te treffen wordt uitsluitend en alleen genomen door de directie in overleg met de leidinggevende en klachtenfunctionaris van Zorgende hand Rotterdam. Deze kan ten tijde van langdurige afwezigheid deze bevoegdheid overdragen aan haar of zijn plaatsvervanger. De directie zal echter niet eerder beslissen dan dat deze met betrokkenen of een vertegenwoordiging daarvan uitvoerig heeft gesproken.
Van fysiek geweld, ernstige bedreigingen, vernielingen en/of agressie wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Tot slot

Tot slot

Dit document gaat over gedrag, over normen en waarden en over maatregelen die genomen kunnen worden. Gelukkig is er zelden sprake van ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om uitzonderlijke situaties. Niettemin vindt Zorgende hand Rotterdam het van belang hierover duidelijk te zijn met het oog op de veiligheid van cliënten, hun relaties en medewerkers. Laten we empathisch en respectvol met elkaar omgaan. Dan is er heel veel mogelijk.

Indien u ervaart dat onze organisatie verzuimt maatregelen te nemen, dan kan er contact worden opgenomen met de klachtenfunctionaris van Zorgende Hand Rotterdam. Zie ook de klachtenprocedure van Zorgende Hand Rotterdam.

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul het formulier hieronder in.
Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken.

Toestemming om gegevens te bewaren

Geef aan dat u akkoord gaat met het bewaren van uw gegevens. (voor meer informatie, zie onze privacy reglement)

Toestemming

Wij spammen niet en respecteren uw privacy. Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.